Darželio direktorė Indrė Krištolaitytė

Direktoriaus metinės veiklos užduotys 2023

Direktoriaus metinės veiklos užduotys 2022

Direktoriaus metinės veiklos užduotys, 2021

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Direkotriaus pavaduotjo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

Įstaigoje dirba priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Ugdymo proceso kokybe rūpinasi: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, fizinio lavinimo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas. Pedagogams ir šeimoms padeda – mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams). Vaikų maitinimusi rūpinasi dietistė, virėjos, sveikata – visuomenės sveikatos specialistė. Grupėse pedagogams padeda auklėtojų padėjėjos.

Saugia, švaria bendruomenės aplinka rūpinasi: valytoja, skalbėja, kiemsargis, pastatų prižiūrėtojas, sargas.

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas – rūpinasi IT priežiūra ir teikia konsultacijas darbe su IT.

Įstaigos darbo taryba:
Virginijus Adomaitis
Valentina Baj
Dalia Leliūgienė

Įstaigoje veikia pedagogų profesinė sąjunga.