Kodėl verta rinktis šitą darželį:

 • Stipriname šiuolaikiškas nuostatas dėl aktyvaus vaiko dalyvavimo ugdymo (si) procese. (Įstaigoje dėmesys skiriamas vaikui, atsižvelgiama į jo poreikius, išklausoma nuomonė. Vaikai – įstaigos procese kūrėjai; )
 • Darželyje dirba profesionali pagalbos vaikui specialistų komanda (Logopedai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas);
 • Mes – sportuojanti bendruomenė. (Darželis turi naujai įrengtą stadioną, treniruoklius lauke, ,,Laipynių taką”; karstynes; organizuojamos fizinio aktyvumo pertraukos darbuotojams. Vaikai turi galimybę išbandyti įvairias sporto šakas, kurias jiems pristato atitinkamų sporto sričių ekspertai – sportininkai.);
 • Mes – už sveiką gyvenimo būdą (Mitybos programa sudaryta atsakingų specialistų, kuri užtikrina kasdienės mitybos raciono įvairovę. Pedagogai kartu su vaikais gali gamintis sveikiausius kokteilius, nes grupėse yra kokteilių trintuvai)☺;
 • Dalyvaujame sveikatą stiprinančios mokyklos programoje;
 • Mes – konkursų dalyviai, laureatai (Aktyvus dalyvavimas projektuose, socialinėse akcijose, dainų ir sporto konkursuose);
 • Mes – skaitanti bendruomenė (Įrengta mini vaikų biblioteka);
 • Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į patyriminio, eksperimentinio, projektinio ugdymo metodikas (ugdymas orientuotas į procesą, o ne į rezultatą, svarbu gebėjimas mokytis ,,Čia” ir ,,Dabar”; grįstas įvairove, alternatyvomis, kūrybingumu).
 • Didelis dėmesys skiriamas kokybiškam priešmokykliniam ugdymui. (Domimės ugdymo naujovėmis, dalyvaujame mokymuose, dirbame pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą);
 • Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas įstaigoje jaustųsi saugiai, užtikrintai, todėl skiriame dėmesį socialinio emocinio intelekto ugdymui, taikome Zippio, Kimochis programas, rengiame nusiraminimo erdves grupėse;
 • Dirbame pagal išbandytą ir pasiteisinusią adaptacijos programą;
 • Nuolat atnaujiname ir puoselėjame edukacines erdvės vaikams įstaigos viduje ir lauke;
 • Sėkmingai taikome ir nuolat tobuliname el. dienynas Eliis;
 • Ugdymo procesą organizuojame atsižvelgiant į vaikų įvairovę, skirtingus ugdymo(si) poreikius, užtikriname kiekvieno vaiko ugdymo(si) sėkmę ir gerovę;
 • Dalijamės gerąja darbo patirtimi (organizuojame respublikines konferencijas, Tarptautinius projektus (eTwining);
 • Tikime kiekvienu kolektyvo nariu – mokomės, semiamės idėjų vieni iš kitų, esant poreikiui pastipriname vienas kitą;
 • Taikydami inovacijas geriname ugdymo praktikos kokybę;

 

Lopšelio-darželio savitumas.

Lopšelyje-darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis atnaujinta įstaigos  programa „Vieversėlis“ (2022), Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis (2015),  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2016), Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ (2022), vadovaujamės atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa (2022). Dalyvaujama tarptautinėje socialinių ir emocijų sunkumų įveikimo gebėjimų programoje „Zipio draugai“, Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio „Neris“ veikloje; Vilniaus miesto ir respublikos meno ir saviraiškos projektuose. Išimtiniais atvejais ugdymo(-si) procesas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Formuojant vaikams sveikos gyvensenos įgūdžius, lopšelis-darželis „Vieversys“ dalyvauja Europos Sąjungos remiamose programose: „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, įstaiga pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla (2021).

Lopšelis-darželis – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veiklą grindžianti bendruomenės mokymusi ir susitarimais. Kuriama moderni, saugi, sveika, mobili, aktyvi ugdymo(si) ir darbo aplinka – atitinkantį ugdytinių ir įstaigos bendruomenės poreikius. Remiamasi humanizmo, progresyvumo, asmenybės sklaidą skatinančiomis ugdymo kryptimis. Pabrėžiama vaiko saviraiškos galimybių svarba ugdymo procese, akcentuojami vaiko emocinės bei socialinės raidos poreikiai.