Planavimo dokumentai

2018 – 2022 m. strateginis veiklos planas

Įstaigos-strateginio-veiklos-plano-ataskaita-už-2018-m

Įstaigos strateginio veiklos plano ataskaita už 2019 m.

Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2020 m.

2020-2021 įstaigos metinis veiklos planas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

             Siekis užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą. Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. Todėl 2017 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa  „Vieversėlis” bei nuolatos tobulinama savita vaikų pasiekimų vertinimo sistema, atsižvelgiant į:

        1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

         2.Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas – paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

     Įstaigoje dirbantys priešmokyklinio ugdymo pedagogai vadovaujasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, kurioje apibrėžtas priešmokyklinio ugdymo tikslas, uždaviniai, įgyvendinimo prielaidos ir būdai, ugdytini vaikų pasiekimai – kompetencijos, kompetencijų ugdymo gairės, kompetencijų turinio dėmenys ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gairės. Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa bei vaikų pasiekimų įvertinimu pedagogai rengia metinius perspektyvinius veiklos planus.