2018 – 2022 m. strateginis veiklos planas

2018-2022 strateginio veiklos plano ataskaita

2023-2027 m. strateginis veiklos planas

2023 m. strateginio veiklos plano ataskaita

Veiklos planas 2022 m.

Veiklos planas 2023 m.

Veiklos planas 2024 m.

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

             Siekis užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, pripažįstant jį lygiaverčiu ugdymo proceso partneriu, bei laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymąsi keičia požiūrį į ikimokyklinio ugdymo programą. Vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi, t. y. kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas. Todėl 2017 m. atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa  „Vieversėlis” bei nuolatos tobulinama savita vaikų pasiekimų vertinimo sistema, atsižvelgiant į:

        1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą – tai gairės, padedančios pedagogams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki šešerių metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių, numatyti ugdymosi rezultatus.

         2.Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas – paskirtis pristatyti Pasiekimų aprašą, atskleisti, kaip juo vadovaujantis patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose; kaip pažinti vaiką, atpažinti jo pasiekimus ir apmąstyti ikimokykliniais metais daromą pažangą; kaip, įvertinus jau įgytus vaiko gebėjimus bei tolesnio ugdymo gaires, numatyti artimiausius jo ugdymosi rezultatus.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

    Įstaigos mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vadovaujasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, kuri apibrėžia priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, principus, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymosi turinio gaires, pasiekimų vertinimą ir pasiekimų lygių požymius – Kompetencijų raidos apraše pateikiama išvardintų kompetencijų apibrėžtys, kompetencijų sandai – kompetencijos sudedamosios dalys ir kompetencijų raida, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio kognityvinės ir socialinės raidos ypatybes.  Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą vadovaujamasi priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijomis. Vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa bei vaikų pasiekimų įvertinimu pedagogai rengia metinius perspektyvinius veiklos planus.