Orus, pasitikintis savimi, reiškiantis jausmus ir poreikius, ieškantis sprendimų

Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu. Tai – toks elgesys ir jo formos, kurias vaikas įvaldo, kad galėtų dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių kontekstų / reikalavimų (mokykla, šeima, visuomenė), efektyviai ir konstruktyviai spręstų konfliktus.

Socialinis ugdymas darželyje – svarbi ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymo dalis, apimanti ne vien ugdymo turinį, bet ir visą darželio gyvenimą: jos mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimą, grupės bendruomenės narių santykius. Socialinis ugdymas yra sudedamoji pasaulio pažinimo dalyko dalis.

 

„Vieversiukų“ lopšelyje – darželyje išbandyta:

1. Saugiai vaikų adaptacijai įstaigoje taikomas „Rekomenduojamas vaiko įvedimo į grupę modelis“.
2. Susipažįstame su šeima organizuojant projektą „Mano šeima“.
3. Įkurtos apmąstymų, paslapčių erdvės, nuotaikų termometrai, diskutuojama ir kalbamasi „APIE TAI KAIP AŠ JAUČIUOSI?“.
4. Turime atsakomybes ir pareigas (pvz. budintis grupėje)
5. Vaikų pasiekimų vertinimas (didžiausią dėmesį skiriant vaiko individualumui; ką vaikas gali kitaip…) “Ankstyvojo/ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų voratinklis” Vaikai ir patys bando įsivertinti.
6. Vaikai patys sprendžia konfliktus (pedagogas stebi, jei reikia padeda).
7. Tautinis identitetas stiprinamas minint Valstybines ir tautinės šventės.
8. Dalyvaujama tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“
9. Taikoma socialinio-emocinio ugdymo programa Kimoč‘iais;
10. Įgyvendinamos akcijos „Veiksmo savaitė be patyčių“ (https://www.vilnius.ml/veiksmo-savaite-be-patyciu/), „Tolerancijos diena“.
11. Bendradarbiaujama su Vilniaus Prano Mašioto pradine mokykla: renginys „Knyga – mano kelias į pasaką“, priešmokyklinukai susipažįsta su mokykla.
12. Įstaigos projektas: „Ačiū , prašau, atsiprašau“.