Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti video įrašai apie vaiko poreikius, smurto atpažinimą ir reagavimo būdus – https://vaikoteises.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokomoji-medziaga-visuomenei

 

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas

https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/

 

Logopedė Julija

Konsultuoja

Pirmadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Antradieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Eliis dienynas: Julija Šijan

 

Logopedė Daiva

Konsultuoja

Antradieniais nuo 8.00 iki 17.30 val.

Trečiadieniais nuo 8.00 iki 16.00 val.

Ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.30 val.

Eliis dienynas: Daiva Gudonė

 

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams, veda seminarus, konferencijas
Psichologė asistentė

Ieva Žukovskytė

Konsultuoja

Pirmadieniais nuo 8.00 iki 14.30 val.

Trečiadieniais nuo 8.00 iki 12.30 val.

Psichologo teikiamos paslaugos:

 • vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • šviečia darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • dalyvauja formuojant teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės,  ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • teikia informaciją apie ugdytinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių ugdytinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Socialinis pedagogas

 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais visais vaiko gerovės klausimais.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti mikroklimatą, sukurti jaukią įdarbo aplinką.
 • Inicijuoja ir organizuoja prevencinius užsiėmimus, socialines akcijas.
 • Dalyvauja susirinkimuose, VGK posėdžiuose.

Meninio ugdymo pedagogė

Saulutė Kančauskienė

 

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Neformaliojo ugdymo pedagogė  (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

Arūnė Anskaitienė

 

 

 

 

 • Organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
 • Organizuoja pedagoginį procesą pagal ankstyvojo,ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrąjį planą.
 • Diferencijuoja vaikų fiziniu ypatybių lavinimą pagal amžiaus grupes,sveikatos būklę, socialines kompetencijas.
 • Stebi ir vertina fizininius vakų gebėjimus pagal tarptautinę programą ,, MOBAK-KG Basic motor competencies in kindergarten“
 • Organizuoja ir veda įstaigoje vykdomus sportinius renginius
 • Vedą futbolo pamokas priškokyklinio amžiaus vaikams (Dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“)
 • Dalyvauja projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ ruošia ikimokyklionio amžiaus vaikus varžyboms
 • Dalyvauja ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte,, Sveikatiada“ suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 • Atlieka pateiktas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos paskirtas užduotis pagal vaikų amžiaus grupes, dalyvauja įvairiuose projektuose.

Dietistė

Karina Sergejenko

Eliis dienynas: Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ dietistė

 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 
 • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus.
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.
 • Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 • https://www.vilniussveikiau.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/
Spec. pedagogas

Aušrinė Valackienė

Konsultuoja

Pirmadieniais nuo 7.30 iki 13.00 val.

Penktadieniais nuo 7.30 iki 13.00 val.

 • Dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
 • Padeda įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant vaiko lūkesčius bei poreikius.