Tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos.

Logopedė Julija

Konsultuoja

trečiadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Eliis dienynas: Julija Šijan

 

Logopedė Daiva

Konsultuoja

ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.

Eliis dienynas: Daiva Gudonė

 

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams, veda seminarus, konferencijas

Psichologas

Psichologo teikiamos paslaugos:

 • vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • šviečia darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • dalyvauja formuojant teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės,  ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • teikia informaciją apie ugdytinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių ugdytinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Socialinė pedagogė

Marija

Konsultuoja

trečiadieniais – 9.00 – 14.30 val.

penktadieniais: 9.00 – 14.30 val.

Eliis dienynas: Marija Kliamko-Kazlauskienė

marija.kliamko@gmail.com

 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais visais vaiko gerovės klausimais.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti mikroklimatą, sukurti jaukią įdarbo aplinką.
 • Inicijuoja ir organizuoja prevencinius užsiėmimus, socialines akcijas.
 • Dalyvauja susirinkimuose, VGK posėdžiuose.

Meninio ugdymo pedagogė

Saulutė Kančauskienė

 

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Neformaliojo ugdymo pedagogė  (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

Arūnė Anskaitienė

 

 

 

 

 • Organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
 • Organizuoja pedagoginį procesą pagal ankstyvojo,ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrąjį planą.
 • Diferencijuoja vaikų fiziniu ypatybių lavinimą pagal amžiaus grupes,sveikatos būklę, socialines kompetencijas.
 • Stebi ir vertina fizininius vakų gebėjimus pagal tarptautinę programą ,, MOBAK-KG Basic motor competencies in kindergarten“
 • Organizuoja ir veda įstaigoje vykdomus sportinius renginius
 • Vedą futbolo pamokas priškokyklinio amžiaus vaikams (Dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“)
 • Dalyvauja projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ ruošia ikimokyklionio amžiaus vaikus varžyboms
 • Dalyvauja ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte,, Sveikatiada“ suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 • Atlieka pateiktas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos paskirtas užduotis pagal vaikų amžiaus grupes, dalyvauja įvairiuose projektuose.

Dietistė

Karina Sergejenko

Eliis dienynas: Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ dietistė

 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Aistė Gecevičė

Konsultuoja

antradieniais nuo 7:30 iki 17:30 val.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė

Polocko 12-2, LT-01204 Vilnius

Mob. +370 69037550

E.p. aiste.gecevice@vvsb.lt

www.vilniussveikiau.lt

 • Tvarko vaikų sveikatos dokumentus.
 • Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.
 • Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
Spec. pedagogas Julija Šijan

Konsultuoja

Pirmadieniais nuo8.00 iki 13.30 val.

Antradieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Eliis dienynas: Julija Šijan

 • Dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
 • Padeda įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant vaiko lūkesčius bei poreikius.