Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas  – Vilniaus lopšelis – darželis „Vieversys“ (toliau – Darželis). Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190020815. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Ugdymo kalba – lietuvių. Ugdymas vykdomas, įgyvendinant ikimokyklinio (IU) ir priešmokyklinio ugdymo programas (PU). Darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo ugdymo veiklą.

Darželis savo veiklą grindžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos nuostatais, strateginiu veiklos planu bei įstaigos metiniu veiklos planu.

Lopšelyje-darželyje vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikų ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis atnaujinta įstaigos  programa „Vieversėlis“ (2022), Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijomis (2015),  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2016), Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ (2022), vadovaujamės atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa (2022). Dalyvaujama tarptautinėje socialinių ir emocijų sunkumų įveikimo gebėjimų programoje „Zipio draugai“, Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio „Neris“ veikloje; Vilniaus miesto ir respublikos meno ir saviraiškos projektuose. Išimtiniais atvejais ugdymo(-si) procesas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Formuojant vaikams sveikos gyvensenos įgūdžius, lopšelis-darželis „Vieversys“ dalyvauja Europos Sąjungos remiamose programose: „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, įstaiga pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla (2021).

Lopšelis-darželis – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės mokykla, savo veiklą grindžianti bendruomenės mokymusi ir susitarimais. Kuriama moderni, saugi, sveika, mobili, aktyvi ugdymo(si) ir darbo aplinka – atitinkantį ugdytinių ir įstaigos bendruomenės poreikius. Remiamasi humanizmo, progresyvumo, asmenybės sklaidą skatinančiomis ugdymo kryptimis. Pabrėžiama vaiko saviraiškos galimybių svarba ugdymo procese, akcentuojami vaiko emocinės bei socialinės raidos poreikiai.

Lopšelio-darželio „Vieversys” bendruomenė remiasi vertybiniais principais:

 • Pagarba kiekvienam vaikui, pripažįstant jį kaip asmenį;
 • Vaiko Gerovės kūrimas kiekviename fizinės, psichologinės ir emocinės jo raidos etape;
 • Auganti ir besimokanti bendruomenė;
 • Asmeniniai aukštos moralės demonstravimo principai;
 • Aukštos kultūros kūrimas tarp bendruomenės narių;

Strateginiai uždaviniai:

 1. Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime, taikant stebėjimą, analizę, refleksiją.
 2. Padėti vaikui ugdytis jam svarbias kompetencijas besikeičiančioje aplinkoje, skatinti savarankiškumą, sveiką gyvenseną;
 3. Skatinti partnerišką vaikų mokymą(-si) – mokytojas ir pagalbininkas, ir autoritetas.
 4. Siekti, jog teikiamas kompleksiškas ugdymas, iš vaiko perspektyvos atitiktų mokymo standartus, paremtus vaiko raida, svarbiausių vaiko kompetencijų stiprinimu, individualių jo poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu.
 5. Nuo tradicinių erdvių pereinama prie ugdymo(-si) visose įstaigos aplinkose ir už jos ribų.
 6. Aktyvią veiklą, ugdymąsi stimuliuojančios aplinkos kūrimas.
 7. Įstaigos bendruomenės įsitraukimo į aplinkos kūrimą skatinimas.
 8. Personalo bendruomenė skatinama mokytis, dalintis patirtimi ir tobulėti.
 9. Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei įsivertinimo sistemą. Bendradarbiavimo, kaip bendrų tikslų siekimo, puoselėjimas.
 10. Siekti tapti visuomenei atvira organizacija, prisidedančia prie pasaulio piliečio ugdymo.