Darželis yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą.

Ugdymo kalba – lietuvių. Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos.

Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Vadovaujantis šiuolaikine vaiko ugdymo(si) samprata, pagrindiniai ugdymo principai, tikslai, turinys bei taikomi ugdymo metodai orientuoti į vaiko asmenybės ugdymą(si) ir sklaidą, sudaromos palankios sąlygos vaikui, būti vaiku, turėti laimingą vaikystę, žaisti, eksperimentuoti, bendrauti, patirti, atrasti, aktyviai reikšti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pripažintam.

Bendradarbiaujant su šeima siekiama užtikrinti lengvą ir harmoningą vaiko perėjimą iš šeimyninės aplinkos į ikimokyklinę įstaigą, skatinama ankstyvoji vaiko socializacija.

Lopšelio-darželio „Vieversys” bendruomenės vertybės:

  • Pagarba ir meilė vaikui, jo teisėms.
  • Vaiko saviraiškos ir savirealizacijos svarba.
  • Nuoseklus, planingas darbas, paremtas šiuolaikinėmis edukologijos žiniomis, asmenine patirtimi, einant nuo paprasto prie sudėtingo.

Strateginiai uždaviniai

  • Gerinti vaiko ugdymosi kokybę, sudarant sąlygas profesiniam pedagogų tobulinimuisi.
  • Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima bei socialiniais partneriais formų, puoselėjant tautos kultūros vertybes.
  • Atnaujinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką, kuri užtikrintų vaiko saugumą ir tenkintų jo poreikį judėti.
  • Išlaisvinti vaiko kūrybiškumą, ieškant naujų saviraiškos formų.