Logopedė Julija

Konsultuoja

Antradieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 18.00 val.

Penktadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.

Eliis dienynas: Julija Šijan

 

Logopedė Daiva

Konsultuoja

Antradieniais nuo 13.30 iki 15.00 val.

Trečiadieniais nuo 13.30 iki 15.00 val.

Ketvirtadieniais nuo 13.30 iki 15.00 val.

El.paštas: logopedevieversys@gmail.com

Eliis dienynas: Daiva Gudonė

 

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Numato logopedinės pagalbos darbo kryptį bei sutrikimo įveikimo strategiją.
 • Dirba su vaikais individualiai, pogrupiais ir grupėje taikydama specialiojo ugdymo priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Dalyvauja VPPT metodiniuose susirinkimuose.
 •  Šviečia ir konsultuoja įstaigos bendruomenę (pedagogus, tėvus) aktualiai kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos klausimais. Rengia rekomendacijas.
Psichologė asistentė

Ieva Žukovskytė

Konsultuoja

Pirmadieniais nuo 8.00 iki 12.30 val.

Trečiadieniais nuo 12.30 iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. 

Psichologo teikiamos paslaugos:

 • vertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • šviečia darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • dalyvauja formuojant teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės,  ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • teikia informaciją apie ugdytinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių ugdytinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Socialinis pedagogas
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais visais vaiko gerovės klausimais.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti mikroklimatą, sukurti jaukią įdarbo aplinką.
 • Inicijuoja ir organizuoja prevencinius užsiėmimus, socialines akcijas.
 • Dalyvauja susirinkimuose, VGK posėdžiuose.
Spec. pedagogas

Aušrinė Valackienė

Konsultuoja

Pirmadieniais, trečiadieniais nuo 7.30 val. iki 17.00 val.

Antradieniais, ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 12.00 val.

 

ELIIS dienynas: Aušrinė Valackienė

 • Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą ir įvertina vaikų pasiekimus;
 • Bendradarbiaudamas su pedagogais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos  veikloje;
 • Konsultuoja pedagogus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
 • Rengia ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų lavinimui.